Ινστιτούτο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κοινωνιακών Συστημάτων

 

«Πώς θα σχεδιάσω ένα κοινωφελές πρόγραμμα; Από πού να ξεκινήσω; Πώς θα οργανώσω και να διευθύνω την ομάδα εργασίας; Είναι ρεαλιστικοί οι στόχοι που τέθηκαν; Πως θα καινοτομήσω; Πώς δημιουργείται ουσιαστικός κοινωνικός αντίκτυπος; Μπορώ να προβλέψω ένα σφάλμα; Πως εφαρμόζω διαδικασίες αξιολόγησης; Τι άλλο χρειάζεται να κάνω»; Είναι ορισμένες σκέψεις που  απασχολούν από τη σύλληψη έως και την υλοποίηση ενός κοινωφελούς προγράμματος. Οι απαντήσεις απαιτούν αναλυτικά πρίσματα, εργαλεία, τεχνικές και αποδοτικές διαδικασίες που απελευθερώνουν τη σκέψη και διοχετεύουν τη δημιουργικότητά μας προς το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα:

«Είναι η διαφορά του προσπαθώ … από το πετυχαίνω

και από την κοινοτοπία … στο καινοτομώ και εντυπωσιάζω»…

 

Ο Κοινωνικός Σχεδιασμός εφαρμόζεται στην επιστημονικά ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων. Διαφέρει σημαντικά από το σχεδιασμό οποιουδήποτε άλλου είδους έργου, καθώς συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο διεπιστημονικών λογικών και εργαλείων που προέρχονται κυρίως από την κοινωνιολογία, το μάνατζμεντ, την ψυχολογία, τη στατιστική επιστήμη, μέχρι και το στρατηγικό σχεδιασμό με επιρροή από τον Μακιαβέλι και τον Sun Tzu! Φυσικά, δεν θα χρειαστεί να διαβάσουμε τον Ηγεμόνα ή την Τέχνη του Πολέμου… Αυτό που μας ενδιαφέρει σε κάθε κοινωνικό πρόγραμμα είναι εντέλει το αποτέλεσμα και οι αποδοτικές διαδικασίες. Γι’ αυτό, χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες γνώσεις και εργαλεία σε ένα στρατηγικό πλάνο ενεργειών.

Είναι απαραίτητο να συνδυάζονται αρμονικά δύο «κόσμοι σκέψης»: Οι δυναμικοί και πολυδιάστατοι, όμως και σε κάποιο βαθμό σύνθετοι των κοινωνικών επιστημών, με την ακρίβεια αλλά συχνά και μονοδιάστατης γραμμικότητας της διοίκησης έργου. Στον «πρώτο κόσμο» συνήθως δεν είναι οικείες οι επιχειρησιακές λογικές και διαδικασίες, ενώ στο δεύτερο είναι συχνά επιφανειακή η ανάλυση των παραμέτρων που συνθέτουν κάποια κοινωνική πραγματικότητα, όπως και η επιλογή των ευστοχότερων πρακτικών παρέμβασης. Η επιφανειακή γνώση οφείλεται κυρίως στην εσφαλμένη αντίληψη ότι τα αίτια οδηγούν σε συνέπειες – κλασσικό σφάλμα στο σχεδιασμό κοινωνικών προγραμμάτων, καθώς δεν είναι αντιληπτό ότι τα κοινωνικά φαινόμενα συνιστούν συστήματα. Συνακόλουθα ο σχεδιασμός των προγραμμάτων παρέμβασης είναι η διατάραξη και μεταβολή αυτών των συστημάτων με σαφή και προσχεδιασμένο προσανατολισμό που  διαφοροποιείται ως προς τη μορφή και τα χαρακτηριστικά ανάλογα με την περίπτωση. Ο αρμονικός συνδυασμός αυτών των δύο «κόσμων σκέψης» είναι που δημιουργεί τις συνθήκες επιτυχίας…

                           

                                                                             Το σεμινάριο

Θα διεξαχθεί με τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν σε βηματοποιημένη διαδικασία οι λογικές, η μέθοδος και ορισμένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση κοινωνικών έργων και προγραμμάτων. Το πρόγραμμα και το διδακτικό εγχειρίδιο που θα διανεμηθεί είναι πιστοποιημένα και διδάσκονται στα σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και στο αντίστοιχο μάθημα του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Ε.ΚΔ.Δ.Α. και έχουν εκπονηθεί από τον Π. Ζάννη.

                                                                   

                                                                  Εκπαιδευτικές Ενότητες

Α΄ Ενότητα: Εισαγωγή στον Κοινωνικό Σχεδιασμό – Θεμελιώδεις αρχές. Οι εσφαλμένες συνεπαγωγές αιτίων – συνεπειών σε παραδείγματα κοινωφελών προγραμμάτων. Παρουσίαση και ανάλυση «κακών» πρακτικών, μεθόδων και πολιτικών. Η συγκρότηση της κατάλληλης ομάδας έργου και η διοίκηση της λειτουργίας σε οριζοντικοποιημένο, ευέλικτο συνεργατικό σχήμα – Ανάλυση της βέλτιστης οργανωσιακής υποδομής. Μέθοδοι και τεχνικές επίλυσης ζητημάτων.

Β΄  Ενότητα: Η ανάλυση ενός κοινωνικού προβλήματος σε μίκρο και μέσο επίπεδο. Η επίδραση των συνθηκών και της κουλτούρας του περιβάλλοντος. Διάγνωση αναγκών. Η συγκρότηση και διαχείριση των ομάδων εστιασμένου στατιστικού ενδιαφέροντος (focus groups) και άλλων τεχνικών διάγνωσης. Ανάλυση παραγόντων. Εντοπισμός και διερεύνηση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder analysis). Το μοντέλο “πρίγκιπας”.

Γ΄ Ενότητα: Υπολογισμός και εκτίμηση της θετικής ανταπόκρισης, στρατηγικές προσεταιρισμού συμμάχων και διαχείρισης των αρνητικών παικτών. Ο σχεδιασμός της υλοποίησης. Η διαχείριση του σταδίου brainstorming, Mind Map, S.W.O.T ανάλυση, εναλλακτικά σχέδια, η δομική ανάλυση του έργου, ο σχεδιασμός της υλοποίησης, ο πίνακας Gantt.

Δ’  Ενότητα: Αρχές, λογικές και πρακτικές στρατηγικού σχεδιασμού και μεθόδων δικτύωσης, social network analysis, ανάλυση δικτύου αξιών (value network analysis). Εργαλεία και μέθοδοι.

Ε΄ Ενότητα: Η δημιουργία προσομοίωσης. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων παρέμβασης, ο κοινωνικός απολογισμός, η κοινωνική λογιστική και κοινωνικός έλεγχος, η κοινωνική επιστροφή της επένδυσης (SROI model), μορφές αξιολόγησης με έμφαση στην ενδυναμωτική και επίτευξης σκοπού.

Δια ζώσης συνάντηση: Σχεδιασμός και προσομοίωση κοινωφελούς προγράμματος σε ρεαλιστικές και ανταγωνιστικές συνθήκες. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ανταγωνιστικές ομάδες και θα συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια προσομοίωσης, με παιχνίδια ρόλων, ανατροπές και αστάθμητους παράγοντες σε βιωματική εφαρμογή των εργαλείων σχεδιασμού και υλοποίησης. Η τελευταία ημέρα θα διεξαχθεί σε κεντρική αίθουσα των Αθηνών.

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευθέντες θα είναι σε θέση να:

~Κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα του κοινωνικού σχεδιασμού και τα διαδοχικά στάδια που επιμερίζεται

~συγκροτούν την αποτελεσματική ομάδα έργου και να εφαρμόζουν τους γενικούς κανόνες διαχείρισης της

~σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα κοινωνικό πρόγραμμα αξιοποιώντας τους διαθέσιμους και προσελκύοντας τους δυνητικά διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους

~εφαρμόζουν τις τεχνικές και τις μεθόδους υλοποίησης αξιοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία

~αξιοποιούν τα συνεργατικά κοινωνικά δίκτυα

~εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης και αποτίμησης.

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης: Την τελευταία ώρα της δια ζώσης συνάντησης θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις πιστοποίησης στον Κοινωνικό Σχεδιασμό. Όσοι/ες δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος θα τους χορηγηθεί μόνον βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος.

 

Aπευθύνεται σε πτυχιούχους  και στελέχη οργανισμών που επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιτυχημένων κοινωφελών προγραμμάτων.

  • Λόγω της διαδραστικής φύσης και των ασκήσεων προσομοίωσης τα τμήματα είναι ολιγομελή.
  • Θα διεξαχθεί υποχρεωτικά με ανοιχτές τις κάμερες.
  • Η παρακολούθηση όλων των ωρών διδασκαλίας είναι υποχρεωτική. Επιτρέπεται, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης, η ασύγχρονη παρακολούθηση κάποιων διαδικτυακών συναντήσεων. Ωστόσο, το σχετικό video χρειάζεται να θεαθεί πριν την επόμενη διαδικτυακή συνάντηση.

Διάρκεια: Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί τον Μάιο και είναι συνολικής διάρκειας είκοσι έξι ωρών.  

Επτά τρίωρες διαδικτυακές συναντήσεις και ένα πεντάωρο δια ζώσης εκπαίδευση. 

 

Ημέρες και Ώρες:

Παρ. 10, Δευτ. 13, Τετ. 15, Παρ. 17, Δευτ. 20, Τετ. 22, Παρ. 24, Ώρες: 18:00-21:00, διαδικτυακές συναντήσεις (πλατφόρμα zoom).

Σάββατο 25 Μάϊου, ώρες: 9:30 – 14:30, και 45′ εξετάσεις πιστοποίησης (δια ζώσης συνάντηση σε κεντρική αίθουσα των Αθηνών).

 

Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 320 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%). Προκαταβολή 90 ευρώ με  την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής και 230 ευρώ πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

 

Εκπαιδευτικό υλικό που θα χορηγηθεί: Το «Εγχειρίδιο στον Κοινωνικό Σχεδιασμό» του Παναγιώτη Ζάννη και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό.

 

Διδάσκων του σεμιναρίου: Δρ. Παναγιώτης Ζάννης.