Ινστιτούτο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κοινωνιακών Συστημάτων

Αποστολή του Ινστιτούτου είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός οργανώσεων, επιχειρησιακών προγραμμάτων και πολιτικών που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

Η θεμελιώδης διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους και λογικές είναι ότι δεν προσεγγίζονται στατικά, μονοδιάστατα και με στερεοτυπικές συνεπαγωγές αίτιου – αιτιατού. Αλλά ως δυναμικά συστήματα με μεταβλητές και παραμέτρους που διασυνδέονται μεταξύ τους με μη γραμμικές σχέσεις, ανταποκρινόμενες στις συνθήκες του εκάστοτε ανθρώπινου οικοσύστηματος και στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

Πιο συγκεκριμένα, επιλέγονται και συνδυάζονται οι απαραίτητες γνώσεις, τα κατάλληλα εργαλεία και οι τεχνικές που ελαχιστοποιούν τα σφάλματα και τις επιχειρησιακές ανεπάρκειες, αναπτύσσοντας παράλληλα τις κατάλληλες δυναμικές, ευνοώντας την καινοτομία και μεγιστοποιώντας την ωφέλεια. Στόχος είναι πάντοτε το αρτιότερο δυνατόν αποτέλεσμα ή η αριστεία σε κάθε εγχείρημα.

Το Ινστιτούτο απευθύνεται πρωτίστως σε θεσμούς και οργανισμούς και τα στελέχη τους (μη κερδοσκοπικές, μη κυβερνητικές, εθελοντικές οργανώσεις και ιδρύματα, εταιρίες με κοινωνική ευθύνη, κοινωνικές επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α. και συλλογικές πρωτοβουλίες πολιτών) που υλοποιούν κοινωφελή προγράμματα.

Μέλη και συνεργάτες του Ινστιτούτου είναι εγνωσμένου κύρους επιστήμονες και επιτυχημένα στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 

Τομείς Δραστηριοποίησης:

  • Επιμόρφωση
  • Συμβουλευτική, σχεδιασμός, επίβλεψη και αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων
  • Οργανωσιακός, Στρατηγικός, Επιχειρησιακός και Κοινωνικός Σχεδιασμός
  • Επιστημονική έρευνα
  • Εκδόσεις